Miljø

Sydvaranger er et gruveselskap som skal forsyne verdensmarkedet med et høykvalitets magnetitt jernmalmprodukt. Sydvarangers jernmalmprodukt er magnetitt med høyt jerninnhold, med eksotermiske kvaliteter som gjør at den frigjør energi når den videreforedles til stål. Sydvarangers produkt er derfor ikke bare miljømessig effektivt på grunn av dens høye prosentandel jern, den produserer også mindre klimagass i videreforedling enn andre jernmalmprodukt.

Gruvedrift har vært en viktig del av vårt lokalsamfunn gjennom mange generasjoner. Vi følger strenge sentrale reguleringer, lokale avgjørelser, fagmyndigheters pålegg og internasjonale standarder nøye. Vår ambisjon er å kunne ha en bærekraftig gruvedrift side om side med lokalsamfunnet, miljøet og andre industrier i området.
Våre miljømål
Sydvaranger skal bygge en bærekraftig fremtid for våre ansatte, lokalsamfunnet vi er en del av, aksjonærer, kunder og underleverandører. Bærekraft oppnås gjennom å fremme intern og ekstern miljøbevissthet, og ved å gjennomføre strenge målingsprogrammer og kontroll over våre industrielle aktiviteter. Dette vil kun være mulig å lykkes med gjennom tett samarbeid med lokalsamfunnet, våre naboer, våre ansatte og andre aktører - og ved å respektere kompetansen disse gruppene innehar.
Arbeidsprinsipper
• Selskapet skal bruke best mulige metoder, råvarer og teknikker, med mål om å minimere påvirkningen på miljøet.
• Vi har som målsetting å optimere bruken av ferskvann i driften.
• Vi skal kontinuerlig og systematisk arbeide for å minimere utslipp og arbeide for å eliminere risikoen for uplanlagte utslipp. Vi vil arbeide for å minimere avfallsproduksjon og for å finne bruksområder for avfall – dersom mulig.
• Vi ønsker å ha en åpen dialog med lokalsamfunnet og myndighetene om miljømessige utfordringer.
• Vi vil arbeide mot å optimere energibruk og redusere utslipp fra bedriften. Vi vil arbeide for å erstatte fossile energikilder med fornybare energikilder eller elektrisitet.
• Ansatte og andre vi kommuniserer med skal informeres om at produktet vårt fremstilles på en miljømessig forsvarlig måte.
• Vi vil være så åpne som mulig i alle ledd av vår produksjon.
• Vi ønsker å høre tilbakemeldinger om driften, både negative og positive, og oppfordrer alle berørte parter til å kontakte oss med forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller hvordan vi kan redusere negative konsekvenser.

Helse og sikkerhet

Sydvaranger har som mål å skape en trygg og sunn arbeidsplass for alle som jobber hos oss, besøker oss eller som vi gjør forretninger med. Vi vet at sikkerhet er en innstilling og en tenkemåte og at alle arbeidsoppgaver og handlinger vi utfører kan gjennomføres med sikkerhet som førsteprioritet. Denne innstillingen og de handlingene som understøtter den reflekteres i vår kjerneverdi, «Motivasjon», som understreker hvordan vi skal arbeide og drive forretninger. Vi ønsker å ha «best practice» på alle aspekter av helse og sikkerhetsarbeid.

Ansvaret for helse og sikkerhet er fordelt gjennom hele organisasjonen. Vår ledelse skal være gode rollemodeller og lede arbeidet med bruken av sikkerhetssystemer og prosedyrer som fører til en sterk sikkerhetskultur. Samtidig må alle medarbeidere ta et personlig ansvar for sin egen helse og sikkerhet, og et ansvar for å passe på sine arbeidskolleger.

Alle som besøker eller jobber hos Sydvaranger har en rett til å ikke skades. Vi arbeider derfor kontinuerlig for å sikre hverdagen.

Samfunn

Sydvaranger er en viktig del av lokalsamfunnet. Mange som har vokst opp i området har en eller flere familiemedlemmer som har arbeidet ved gruven. Det er derfor ikke rart at lokalsamfunnet er veldig opptatt av hva som skjer hos Sydvaranger. Vi i Sydvaranger er selvfølgelig opptatt av å holde en åpen kommunikasjonskanal til lokalsamfunnet. Sydvaranger vil derfor regelmessig konsultere med lokalpolitikere, miljøorganisasjoner, Reinbeitedistriktet 5AC Pasvik, Sametinget og naboer av gruveområdet. Vi vet at Sydvarangers suksess er helt avhengig av et levende og rikt lokalmiljø, spesielt siden vi har som målsetting å ansette så mange som mulig lokalt.

Mangfold og likestilling

Sydvaranger vet at bærekraft og suksess kun kan oppnås gjennom målrettet arbeid i alle ledd; blant våre ansatte, når vi kommuniserer våre verdier og gjennom vår oppførsel både internt og eksternt. Vi har tro på at Sydvaranger-teamet blir sterkere gjennom mangfold, inkludering og likestilling.

Sydvaranger vil bygge en arbeidsplass på et fundament av mangfold og likestilling, der diskriminering ikke forekommer. Selskapet vil jobbe for å nå disse målene ved å:
• Kommunisere våre målsettinger om likestilling og mangfold til alle aktører
• Rådføre oss med fagforeninger, interessegrupper og enkeltpersoner
• Informere ansatte, mulige ansatte og underleverandører
• Passe på at det finnes klare retningslinjer og rutiner for varsling, med etterfølgende vurdering og tiltak mot diskriminering
• Behandle diskrimineringssaker som disiplinærsaker

Alle på Sydvaranger er ansvarlig for at vi oppnår mangfolds- og likestillingsmålene våre, og styret og ledelsen skal ha et overordnet ansvar for å sørge for at disse målene nås.
HjemOm ossProduktBærekraftNyheterKarriereKontaktFacebookLinkedIn
Sydvaranger Industriområde, 9900 Kirkenes, Norge
Sydvaranger © 2022. All rights reserved.